گزارش تصویری


برداشت خوشه های طلایی گندم از اراضی شرکت مزرعه نمونه

1395/4/20

توضیحات : برداشت خوشه های طلایی گندم از اراضی شرکت مزرعه نمونه

نظر شما