جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش ضایعات 1397/3/5 1397/2/26 1397/3/5
2 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه خرداد ماه 1397 1397/2/29 1397/2/20 1397/2/29
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه 1397/1/28 1397/1/23 1397/1/28
4 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه بهمن ماه 1396 1396/10/26 1396/10/17 1396/10/26
5 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش ضایعات نوار تیپ ( آبیاری ) 1396/9/5 1396/8/24 1396/9/5
6 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش چوب حاصل از قطاعی حدود 1170 اصله درخت زرد آلو 1396/6/5 1396/5/25 1396/6/5
7 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول خربزه جالیزه های چاه 41 و 43 1396/5/10 1396/5/3 1396/5/10
8 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول باغات سیب چاه 16 و چاه 20 1396/5/9 1396/4/20 1396/5/9
9 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول باغات آلو ، هلو و گلابی 1396/3/31 1396/3/23 1396/3/31
10 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه فروش محصول باغ زرد آلو 16 هکتار 1396/3/13 1396/3/3 1396/3/13
123