جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین ران مرغ ( ران پاک شده ) 1397/3/8 1397/2/31 1397/3/8
2 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین روغن و سایر فرآورده های نفتی 1397/3/8 1397/2/31 1397/3/8
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین سموم دفع آفات 1397/3/5 1397/2/26 1397/3/5
4 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین سموم دفع آفات 1397/2/8 1397/1/30 1397/2/8
5 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین ساندویج پانل دیواری و سقفی 1397/2/8 1397/2/2 1397/2/8
6 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه تامین ساندویج پانل دیواری و سقفی 1397/2/1 1397/1/26 1397/2/1
7 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین لوله پلی اتیلن 1397/1/26 1397/1/19 1397/1/26
8 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه اجرای عملیات پیاده سازی سیستم آبیاری قطره ای 1396/12/12 1396/12/6 1396/12/12
9 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه ارائه خدمات بیمه نامه های اموال و شخص ثالث وسائط نقلیه و بیمه تکمیل درمان 1396/12/9 1396/11/28 1396/12/9
10 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین نیروی انسانی بصورت مدیریت پیمان 1396/12/8 1396/11/28 1396/12/8
12345678910