جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین کامپوزیت آلومینیوم 1397/4/27 1397/4/19 1397/4/27
2 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین نوار تیپ 20 سانتیمتر دریپر نوع درز دار طبق مشخصات فنی 1397/4/19 1397/4/12 1397/4/17
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خط تولید بوجاری غلات و ریز دانه ها 1397/4/13 1397/3/3 1397/4/13
4 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خوراک پرسنل 1397/3/19 1397/3/6 1397/3/19
5 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات برداشت غلات به وسیله کمباین 1397/3/13 1397/3/6 1397/3/13
6 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین خدمات حمل غلات /کلزا 1397/3/13 1397/3/6 1397/3/13
7 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین ران مرغ ( ران پاک شده ) 1397/3/8 1397/2/31 1397/3/8
8 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین روغن و سایر فرآورده های نفتی 1397/3/8 1397/2/31 1397/3/8
9 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین سموم دفع آفات 1397/3/5 1397/2/26 1397/3/5
10 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین سموم دفع آفات 1397/2/8 1397/1/30 1397/2/8
12345678910...صفحه آخر