مأموریت


مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه بر اساس مفاد اساسنامه خود در زمینه تولید محصولات زراعی ، باغبانی و گوسفند داری فعالیت می کند و در این زمینه مأموریت دارد ضمن حفاظت و نگهداری از منابع آب و خاک و اراضی متعلق به موقوفه ، با تولید محصولات مختلف زمینه بهره برداری بهینه از این منابع را در راستای تحقق نیات و اهداف واقفین مهیا نماید .