معرفی


موسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوي در سال 1344 هجري شمسي تأسيس و در زمينه كشاورزي و دامپروري فعاليت خود را آغاز نمود. اين موسسه در تاريخ 1349/7/18 به بهره برداري رسيد.

از جمله اهداف این شرکت تقويت فعاليت هاي كشاورزي و دامپروري و توسعه آن از نظر كمي و كيفي در ابعاد زراعت باغباني، گلخانه و پرورش گوسفند استفاده و بهره برداري از امكانات و منابع آب و خاك در جهت توليد و تأمين اقلام كشاورزي و دامي مورد نياز جامعه ايجاد يك سيستم كشاورزي پايدار مستمر و حفاظت شده در جهت توليد اقتصادي ايجاد باغات ميوه نمونه الگويي و مكانيزه با تكنولوژي هاي جديد احداث و راه اندازي گلخانه هيدرو پونيك به همراه خزانه، توليد انواع نهال مثمر و غير مثمر براي مصارف داخلي و منطقه اي