آیین بهره برداری از 8 پروژه اقتصادی در صداو سیما خراسان رضوی